Privacy beleid

30 Mei 2024

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de Website http://www.rentio.be (“Website”) van Rentio, verstrekt door Rentio NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Hoogstraat60, 2820 Rijmenam, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0694.629.173 (“Rentio”, “wij”, “ons”).

Rentio vindt de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Rentio wil u –als gebruiker – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt. Alle benamingen met hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het EuropeesParlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

Uw Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) en uw privacy worden beschermd door Rentio in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen. Door onze Website te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Rentio uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

1. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens?

‍Rentio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft.Met vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u echter steeds terecht bij:

‍Rentio NV
‍t.a.v. Stijn Roels,
Hoogstraat 60, B-2820 Rijmenam
E-mail: dpo@rentio.be
Tel: +32 15 42 49 40    

‍2. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

‍Rentio verwerkt volgendePersoonsgegevens op de Website:
Contactgegevens: zoals naam, email adres en persoonlijk bericht. Persoonsgegevens in deze Verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG.  ‍

3. Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt en opbasis van welke grondslag?

Contactgegevens: Doel: Uw contactgegevens worden verzameld om het voor Rentio mogelijk te maken haar diensten via email verder te kunnen toelichten. Grondslag:  Toestemming.
‍De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft evenwel in geen enkel geval invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking. De verwerking van Persoonsgegevens door Rentio en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is noodzakelijk gelet op de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen. In het geval dat u weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zal Rentio haar verplichtingen(nl. u contacteren via email) niet kunnen nakomen. De voorgaande redenen zijn niet exhaustief en Rentio is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Rentio u zo snel mogelijk van de reden. Een actualisering van deze Verklaring overeenkomstig artikel 10 van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

‍4. Direct marketing

Rentio zal uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Rentio u op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events, .... U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar u kan die toestemming steeds uitdrukkelijk intrekken. U heeft wat betreft deze direct marketing te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar dpo@rentio.be

‍5. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Wij ontvangen bepaalde van uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u op de Website een contactformulier invult; Rentio zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter aan uw vraag of actie op de Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat Rentio Persoonsgegevens deelt met derden. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring. Verwerkers en subverwerkers van Rentio handelen onder verantwoordelijkheid van Rentio en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw Persoonsgegevens. Indien Rentio beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt. Wij delen uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden voor het opslaan en verwerken van uwPersoonsgegevens; het beantwoorden van uw vragen op de Website; het faciliteren van transacties op de Website; het versturen naar u van content; het optimaliseren van de Website, … Uw Persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld binnen de vennootschapsgroep van Rentio. Rentio verkoopt uw Persoonsgegevens niet aan commerciële partners. Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere Website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die Website of applicatie van toepassing zijn.


‍6. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Rentio uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Rentio – via haar (sub)verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Rentio er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).  

‍7. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Rentio hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw Persoonsgegevens:
Contactgegevens: zo lang nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken Rentio bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar(sub)verwerkers. Een lijst van deze (sub)verwerkers kan steeds bij Rentio worden opgevraagd.  

‍8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Rentio heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, foutgebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Rentio gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie overeenkomstig de best practices, zoals regelmatige screenings van de diverse systemen. Rentio doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. Ondanks de voormelde maatregelen van Rentio dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd. In geen geval kan Rentio verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van dePersoonsgegevens door een derde.

9. Wat zijn mijn rechten?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht: a) op een bevestiging van Rentio of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die verwerkt worden; b) om van Rentio de rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, zonder onnodige vertraging; c) om uwPersoonsgegevens te laten wissen door Rentio; d) om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen; e) om van Rentio de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is; f) om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat, en om dergelijke Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen; g) om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden. Voor wat betreft de publieke en contactgegevens, kan u zelf uw Persoonsgegevens verbeteren of veranderen in uw Persoonlijke instellingen. Deze rechten kan u uitoefenen door een e-mail te verzenden naar dpo@rentio.be of door een brief te versturen naar Rentio, t.a.v. de heer Stijn Roels, Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam mits bijvoeging van een kopie de voorzijde van uw identiteitskaart. Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be)

10. Wijzigingen aan deze Verklaring

Rentio kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan onder de Titel. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd www.rentio.be, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Rentio verzamelt, hoe Rentio deze informatie gebruikt en op welke manier Rentio deze informatie deelt. Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen steeds ter goedkeuring worden voorgelegd indien noodzakelijk.

11. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Rentio om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Rentio te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om: a) te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website; b) de algemene voorwaarden van Rentio af te dwingen; c) te reageren op schadevorderingen tegen Rentio naar aanleiding van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden; d) de rechten, eigendom en veiligheid van Rentio, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.
Rentio mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien Rentio dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Rentio redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Rentio of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Mechelen, afdeling Mechelen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

‍13. Contact?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Rentio, uw gegevens wil laten verwijderen, of een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens kan u terecht bij, de heer Stijn Roels, Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam, +32 15 42 49 40, dpo@rentio.be.